RODO

Szanowni Klienci,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Jabex Sp. z o. o. Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam w związku z tym prawach. Zależy nam, abyście mieli kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort współpracy z Jabex Sp. z o. o..

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Waszą prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Wasze dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możecie wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych”.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jabex Sp. z o. o., z siedzibą w Bielsku-Białej, Piekarska 130, 43-300 Bielsko-Biała. Gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas współpracy z Państwem, w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, stanowisko,

 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

 • w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w Jabex Sp. z o. o. przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,

 • realizacji obowiązków Jabex Sp. z o. o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych

 • ochrony praw Jabex Sp. z o. o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych Jabex Sp. z o.o. płatności, uzasadnionego interesu Jabex Sp. z o. o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług Jabex Sp. z o.o. (marketing bezpośredni),

 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Jabex Sp. z o. o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi Jabex Sp. z o. o. ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Jabex Sp. z o. o. przewidzianych prawem, ochrony praw Jabex Sp. z o. o. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Jabex Sp. z o. o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Jabex Sp. z o. o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące nam usługi księgowe lub informatyczne, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z ZPHU JABEX Eksport- Import Jan Gańczarczyk umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ZPHU JABEX Eksport- Import Jan Gańczarczyk.,

 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Jabex Sp. z o. o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Jabex Sp. z o. o. wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Jabex Sp. z o. o..

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Jabex Sp. z o. o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Jabex Sp. z o. o. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Jabex Sp. z o. o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Jabex Sp. z o. o. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Jabex Sp.zo.o. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Jabex Sp. z o. o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych do Państwa dyspozycji jest Inspektor Ochrony Danych: Radosław Springer – iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.